วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ในหลวงเสด็จ ออกศิริราช

  เราชาวไทย ทุกหมู่เหล่า  ขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยสัจจะวาจาว่า   
"สัพพะพุทธานุภาเวนะ  ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้า 
สัพพะธัมมานุภาเวนะ ด้วยอำนาจของพระธรรม  สัพพะสังฆานุภาเวนะ  ด้วยอำนาจของพระสังฆเจ้า  พระบรมสารีริกธาตุที่มีอยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ  และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ  เสื้อบ้านเสื้อเมือง  ได้ดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ (ในหลวง) ทรงหายพระประชวรในเร็ววัน"  ด้วยเทอญไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น