วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดโบสถ์ดอนพรหม ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เดิมชื่อ "โรงเรียนบางใหญ่" เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประจำอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่โรงเรียนทั้งสิ้น 47 ไร่ 2 งาน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ที่วัดพิกุลเงิน ต. บางม่วง อ. บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยความริเริ่มของ ว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ ดวงจันทร์ (ศึกษาธิการอำเภอในขณะนั้น) แต่เนื่องจากที่เดิมคับแคบไม่สามารถขยายต่อไปอีกได้ จึงย้ายมาตั้งที่วัดโบสถ์ดอนพรหม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2535 ต่อจากนั้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยนายบุญยืน กนกลาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในคณะนั้น ได้ร่วมพิจารณาเห็นว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีทัศนคติ และค่านิยมในการส่งบุตรหลาน ให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง จึงได้สมัครเข้าเป็นโรงเรียนในเครือของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พร้อมทั้งขอเพิ่มชื่อโรงเรียน เป็น "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่" ใช้อักษรย่อประจำโรงเรียนว่า "ต.พ.ญ" ต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้น "ชมพูพันธุ์ทิพย์" ตราประจำโรงเรียนคือพระเกี้ยวน้อย โดยเด็กมัธยมปลายจะได้ประดับพระเกี้ยว ซึ่งผู้ชายจะใช้พระเกี้ยวทอง ผู้หญิงจะใช้พระเกี้ยวเงิน สีประจำคณะมีด้วยกัน 5 คณะ และต่อมาผู้บริหารได้เห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี" ในปี พ.ศ. 2552 ใช้อักษรย่อประจำโรงเรียนว่า "ต.อ.พ.น"
[แก้]คณะผู้บริหารปัจจุบัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
รายชื่อคณะผู้บริหารปัจจุบัน
1. ดร.สุนีย์ สอนตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
2. นายประเสริฐ อินทานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
3. นายวัชรินทร์ กิจแสงทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและปกครอง
4. นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
5. นายเอนก นิลฉาย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
[แก้]ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
รายชื่อผู้อำนวยการ
1. ว่าที่ร.ต.สวัสดิ์ ดวงจันทร์
2. นายชุมพล คำดา
3. นายถวิล บุญภักดี
4. นายบุญยืน กนกลาวัณย์
5. นายวิศรุต สนธิชัย
6. นายสมพงษ์ พลสูงเนิน
7. นายสน ศรีบุญเรือง
8. นายทรงวิทย์ นิลเทียน
9. ดร.สุนีย์ สอนตระกูล - ปัจจุบัน

โรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
รายชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ต.อ.พ.)
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (ต.อ.พ.น.)
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา (ต.อ.พ.ร.)
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา (ต.อ.พ.ล.)
5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดอนคลัง (ต.อ.พ.ด.)
6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ (ต.อ.พ.ส.)
7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี (ต.อ.พ.ป.)
8. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (นมร.ต.อ.พ.)

ที่อยู่
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ประเทศไทย 11000
ข้อมูลทั่วไป[ซ่อน]
อักษรย่อ ต.อ.พ.น.
ชื่อภาษาอังกฤษ Triamudomsuksapattanakarn Nonthaburi School
วันสถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
การจัดการศึกษา มัธยมศึกษา
ผู้อำนวยการ ดร.สุนีย์ สอนตระกูล
เพลงสถาบัน มาร์ช ต.อ.พ.น.
สีประจำสถาบัน ชมพู น้ำเงิน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
เว็บไซต์ http://www.tpn.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น