วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Peerapat Sudthivivat Resume

Date: 7 October 2013
Study: 3rd year (Junior) in International Business Management of Rajamangala University
Name:  Peerapat Sudthivivat
Nickname:  Plang
Thai Name:  พีระพัฒน์ สุทธิวิวัฒน์
Age: 20 years
Birthday: 8 June 1993
Subject:  Certificate of Achievement in different talented of Mr. Peerapat Sudthivivat


 • 20 ตุลาคม 2543  ได้ผ่านการอบรมค่ายการ์ตูนเยาวชนไทยสร้างน้ำใจไมตรี รุ่นที่ 7
 • รุ่นที่ 1/2543  ได้ผ่านการฝึกอบรม เอกลักษณ์ศิลปการต่อสู้ประจำชาติ ขั้นความรู้เบื้องต้น ณ รร สำนักดาบ    พูทไธสวรรค์แห่งกรุงศรีอยุธยา
 • 23 ตุลาคม 2543 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนพุทธ” รุ่นที่ 2/2543 ณ สถานธรรมฉวินเสียนและมูลนิธิเมตตาธรรม
 • 30 สิงหาคม 2547 ได้จบหลักสูตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ของ สำนักตำรวจแห่งชาติ
 • 25 พฤษภาคม - 3 สิงหาคม 2547 ได้ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาจีนกลาง หลักสูตร ความรู้ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน จำนวน 30 ชั่วโมง
 • 16 พฤศจิกายน 47  - 18 มกราคม 2548 ได้ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาจีนกลาง หลักสูตร ความรู้ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน ครอสที่ 2 จำนวน 30 ชั่วโมง
 • 18 พฤษภาคม 2548 - 20 พฤษภาคม 2548 ได้ผ่านการอบรมปฏิบัติธรรมค่ายพุทธรรมสำหรับเยาวชน โครงการเผยแผ่พุืทธธรรมน้อมนำชีวิต และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ แพร่
 • 14 กุมภาพันธ์ 2549 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองไนการแข่งขันกัฬา Phraekanavith Games 2005
 • 9 มิถุนายน 2549 ได้รับการยกย่องให้เป็น “ยอดคนเก่งศรีคณาวิทย์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้คะแนนสูงสุด 85% .ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) 1 ปีการศึกษา 2548
 • 9 มิถุนายน 2549 ได้รับการยกย่องให้เป็น “ยอดคนเก่งศรีคณาวิทย์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้คะแนนสูงสุด 85% .ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) 1 ปีการศึกษา 2548
 • 14 มกราคม 2549 เป็นคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2549
 • 4 พฤศจิกายน 2549 เป็นสมาชิกวง Thunder เข้าร่วมการประกวดวงสตริง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2549 ณ เทศลาลตำบลศรีพนมมาศ (เมืองลับแล)
 • 26 มกราคม 2550 ณ โรงเรียน แพร่คณาวิทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • 18 กุมภาพันธ์ 2552 ได้เข้าร่วมโครงการ Nanmee Books Reading Club ปีที่ 8
 • 13 มิถุนายน 2556 Certificate of Achievement Award for Exemplary Academic Performance in International Business Management of Rajamangala University of Technology Lanna


English Version

 • 20 October 2000 have succeeded a 7th Thai Young Cartoon Drawing Club for good Friendship
 • Have been succeeded a Basic Thai Culture Combat at Ayuddhaya Bhudthaisawan Sword School for 1st course of 2000
 • 23 October 2000 Have attended a 2nd of 2000 of Young Bhuddist Activities Club at Kwin Sien and Mettra Dhamma Foundation
 • 30 August 2004 have been succeded on Anti Drugs for Student Course (D.A.R.E. Thailand) of National Thai Police Office
 • 25 May - 3 August 2004 have graduated 30 hours Basic Chinese language Practicing Skill
 • 16 November 2004 - 18 January 2005 have graduated 30 hours Basic Chinese language Practicing Skill, 2nd course
 • 18 May 2005 - 20 May 2005 have passed a Young Dhamma Practice on a Visakabhucha special of Bhuddistsm at Wat Phra Dhat Cho Hei, Prae
 • 14 February 2006 awarded a second runner-up for Sports competition at Phraekanavith Games 2005
 • 9 June 2006 honor to be “Best Student of Kanavith School” for 7th grade top score for 85% in Listenting and Speaking English of 7th grade
 • 9 June 2006 honor to be “Best Student of Kanavith School” for 7th grade top score for 85% in Fundamental English
 • 14 January 2006 be a commitee and organizer of 2006 Children Day Activities
 • 4 November 2006 under “Thunder” Music Group representing Prae Province in the 3rd 2006 band competition at Thambon Panommas, Lublae City
 • 26 January 2007 awarded a second runner-up for 8th grade Mathamatic compitition at Phraekanavith School
 • 18 February 2009 attended Nanmee Books Reading Club year 8th
 • 13 June 2013 Certificate of Achievement Award for Exemplary Academic Performance in International Business Management of Rajamangala University of Technology Lanna
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น